De grote

ontpopping

van jou

Helder

communiceren

met de ander

én jezelf

kwetsbaarheid

Met

in je kracht staan

Je eigen weg

vinden

via innerlijk weten

Energiek

en veerkrachtig zijn

Samen

in verbinding

én

bij jezelf zijn

Haptotherapie/coaching/training helpt bij

 • Overbelasting

  Overbelasting kan te maken hebben met niet goed kunnen kiezen, je grenzen niet voelen, te veel aan verwachtingen van de buitenwereld willen voldoen en vanuit je hoofd leven. Wanneer deze situatie lang aanhoudt kunnen emotionele en lichamelijke klachten ontstaan. Je stress-regulatiesysteem raakt ontregeld. Ook overgevoeligheid voor prikkels (hooggevoeligheid, HSP) kan hierin een rol spelen. Het is belangrijk bij de eerste signalen van overbelasting of overspannenheid je situatie te veranderen om een latere burn-out te voorkomen. De weg terug duurt dan vaak lang. Haptonomische coaching helpt je je bewust te worden van hoe jij omgaat met jezelf en je grenzen.

 • Persoonlijke groei

  Niet weten wat je wilt, met je relatie, je baan of je leven. Geen voldoening kunnen beleven aan wat je doet. Je wilt wel maar durft niet. Of je geeft nu juist wel aan wat je wilt maar niemand houdt rekening met je. Er zijn momenten in je leven dat je het even niet meer weet. Soms ben je dan te veel vanuit je hoofd gaan leven en ben je de verbinding met je gevoel een beetje kwijtgeraakt. Of je bent zo gewend om te voldoen aan de verwachting van de anderen dat je aan je eigen gevoelens voorbij bent gegaan. Dat kan allerlei redenen hebben maar nu werkt het niet meer voor je. Haptonomische coaching helpt je via je lichamelijke signalen bij je innerlijk weten te komen om je eigen weg weer te kunnen volgen.

 • Faalangst

  Wanneer je als kind in een omgeving bent opgegroeid waarin je je niet veilig voelde en weinig bevestiging hebt gekregen, heb je geen goede basiszekerheid kunnen opbouwen. Dit maakt dat je die bevestiging later in je leven buiten jezelf gaat zoeken. Het hangt dan van het oordeel van de ander af hoe jij je voelt. Om niet afgewezen te voelen ga je vaak hard je best doen of doen wat de ander graag wil. Dit kan er voor zorgen dat je niet goed leert wat je eigen behoeften en wensen zijn. Het kan ook zijn dat je je onzichtbaar houdt om kritiek te voorkomen. Haptonomische coaching helpt je meer gevoel te krijgen voor jezelf, je waarneming van de buitenwereld bij te stellen en ander gedrag te durven inzetten.

 • Relatieproblemen

  In relaties met je partner, vrienden of familie, komen veel communicatieproblemen voor. Deze ontstaan vaak doordat oude ‘kind-gevoelens’ je waarneming van de ander vertroebelen. Bewustwording hiervan maakt dat je de situatie weer helder kunt zien en vanuit het hier en nu kunt reageren. Daarnaast spelen thema’s als ruimte innemen, nabijheid en intimiteit een rol. Vooral in situaties waarin de druk op de relatie groot is, zoals bij een ziek kind, ongeluk, overlijden, ontslag, overspel, kan het zijn dat je het contact met elkaar verliest en elkaar niet meer begrijpt. Haptonomische relatietherapie helpt de verbinding weer te maken zodat de communicatie weer op gang kan komen.

 • Werkproblemen

  In een werksituatie spelen veel thema’s een rol zoals omgaan met druk, autoriteit, (gedeelde) verantwoordelijkheid, samenwerken, normen, beoordeling, status en zingeving. Hoe je gevormd bent in je leven, maakt dat je op een bepaalde manier denkt, voelt en handelt. Vanuit de werkomgeving bestaan bepaalde verwachtingen van jou. Hoe je je kleedt, hoe je communiceert, wat je wel en niet doet. Dat kan conflicteren met hoe jij je voelt en wat jij wilt. De manier waarop je daarover kunt communiceren in je werk is belangrijk. Heb je invloed, word je gezien, word er naar je geluisterd. En wat doet dat met jou. Haptonomische coaching helpt je duidelijk te voelen wat jij wilt en duidelijk te zijn in de communicatie daarover.

 • Lichamelijke klachten

  Heb je lichamelijke klachten waarvoor geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak is? Soms worden lichamelijke klachten veroorzaakt door het vastzetten van spanning in je lichaam. Dit kan voor jezelf wel of niet voelbaar zijn. Hier liggen vaak emoties aan ten grondslag. Haptonomische coaching brengt aandacht naar je lichaam zodat deze spanning zich vrij maken. Ook kun je leren gevoeliger te worden voor de signalen van je lichaam zodat je gaat voelen wanneer en waar je de spanning vastzet zodat je het op het moment zelf los kunt laten en er zich geen chronische klachten ontwikkelen.

Mijn doel is er aan bij te kunnen dragen dat ieder volledig zichzelf kan zijn in het leven. Dat je authentiek kunt zijn en met je eigenheid je waarde vertegenwoordigt in deze wereld.

Om dat mogelijk te maken is het nodig dat je compassie kunt voelen naar jezelf en de anderen om ons heen. Dat je open en kwetsbaar kunt zijn en niet afhankelijk bent van het oordeel van de ander. Dat je innerlijke kompas je weg bepaalt. Waarbij ruimte en waardering bestaat voor jouw eigenheid en die van de ander. Voor mensen, dieren en ál wat leeft.

Binnen de haptonomie bestaan meerdere benaderingen. Synergos onderzoekt hoe de mens in contact is en kan zijn met zijn omgeving. Op welke manier een mens de keuze heeft om zichzelf te presenteren in de leefwereld met anderen. Ze gaat daarbij uit van het hier en nu en de lijfelijke en emotionele bewustwording, zonder oordeel over hoe het zou moeten zijn. Elke manier van aanwezig zijn en elke manier van doen en laten heeft zijn eigen voor- en nadelen, zijn eigen kwaliteiten en valkuilen.

Meer informatie

Ik ben afgestudeerd haptotherapeut, haptonoom/coach en haptonomisch trainer bij Synergos in Amersfoort. Daarnaast heb ik de specialisatie Relatiebegeleiding gedaan bij Haptonomisch Centrum Nederland. Ik ben als GZ-haptotherapeut aangesloten bij de beroepsvereniging VVH. Kijk voor cliëntinformatie zoals informatie over haptotherapie, de klachtenregeling of de Beroepscode GZ-haptotherapeut op de website van de VVH. Gedeeltelijke vergoeding is vaak mogelijk via je aanvullende ziektekostenverzekering. Voor vergoedingen bij jouw zorgverzekeraar zie dit overzicht van de VVH.

Privacyverklaring

Uw Privacy

Saskia van Dongen Haptonomie, gevestigd aan Zuideinde 387c, 1035PE te Amsterdam (+31622852358) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor een goede behandeling/begeleiding is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht om van u een dossier aan te leggen. Hiervoor maak ik gebruik van online professionele praktijkondersteuning software MijnDiAd. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen/begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling/begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend haptotherapeut en haptonomisch coach/trainer heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. In het kader van supervisie worden uw gegevens, met uw toestemming, gedeeld met een door Synergos aangewezen supervisor. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar/begeleider gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: – Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. – Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. – Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. – Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. – Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten of producten.

– Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur: . NAW-gegevens . Datum behandeling/begeleiding (bij periodieke factuur datum van elke behandeling/begeleidingssessie) . Omschrijving behandeling, bijvoorbeeld: behandeling haptotherapie/haptonomische coaching . Kosten van de behandeling/begeleiding

Daarnaast bewaar ik in mijn administratie gegevens als: – e-mailadres – bankrekeningnummer – indien haptotherapie: Burgerservicenummer (BSN)

Social media/internet De website van Saskia van Dongen Haptonomie is beveiligd middels een SSL-certificaat en reCHAPTA. Saskia van Dongen Haptonomie maakt op de website gebruik van de Google-analytics cookie. Zij gebruikt social media buttons voor onder andere Facebook en Linked In. In de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen kunt u lezen wat zij precies met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Saskia van Dongen Haptonomie. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens waarover ik (van u) beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aandienen met behulp van het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat bovenstaande verzoek door u gedaan is, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het genoemde verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. Saskia van Dongen Haptonomie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Saskia van Dongen Haptonomie neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met mij via bovenstaand e-mailadres.

Algemene Voorwaarden Saskia van Dongen Haptonomie, KvK 70777500

 1. Begrippen 1.1 Coachee: de natuurlijke persoon (m/v) die deelneemt aan een sessie haptonomische begeleiding in de vorm van coaching. 1.2 Cliënt: de natuurlijke persoon (m/v) die deelneemt aan een sessie haptonomische begeleiding in de vorm van therapie. 1.2 Deelnemer: een natuurlijke persoon die deelneemt aan een workshop, cursus, lezing, e.d. 1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Saskia van Dongen Haptonomie een opdracht verstrekt. 1.4 Haptonomische begeleiding in de vorm van coaching/training: het aanwenden van voornamelijk haptonomische vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken ten aanzien van ontwikkelingsvragen op het gebied van persoonlijk functioneren en relaties. 1.5 Haptonomische begeleiding in de vorm van therapie: het aanwenden van voornamelijk haptonomische vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken ten aanzien van disfunctioneren op het gebied van lichamelijke, emotionele en psychische klachten.
 2. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Saskia van Dongen Haptonomie en de coachee/cliënt/deelnemer/opdrachtgever.
 3. Aard dienstverlening Saskia van Dongen Haptonomie 3.1. Alle diensten van Saskia van Dongen Haptonomie zijn inspanningsverbintenissen. 3.2. De dienstverlening is gericht op inzicht, bewustwording, ontwikkeling en bij therapie herstel. 3.3. De werkwijze bij een haptonomische sessie omvat gesprekken, aanraakoefeningen en ervaringsoefeningen. 3.4. Saskia van Dongen Haptonomie is verantwoordelijkheid voor het integer uitvoeren en begeleiden van de sessie/ opdrachten. 3.5 Saskia van Dongen Haptonomie is niet verantwoordelijk voor het slagen of toepassen van het geleerde en/of verkregen inzicht en gestelde doelen door coachee/cliënt/opdrachtgever. 3.6.De coachee/cliënt/opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor het wel/niet in de praktijk brengen van het door Saskia van Dongen Haptonomie aangebodene.
 4. Informatie De coachee/cliënt/opdrachtgever dient vooraf aan Saskia van Dongen Haptonomie alle informatie te verstrekken welke nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. (Denk aan medicijngebruik, eerdere (psychologische) behandelingen of diagnoses.)
 5. Betaling, annulering en ‘no show’. 5.1. De coachee/cliënt ontvangt aan het einde van de sessie een QR-code via Mollie Payments welke direct voldaan dient te worden. Indien dit niet mogelijk blijkt ontvangt de coachee/cliënt uiterlijk twee weken na de afspraak een gespecificeerde factuur van Saskia van Dongen Haptonomie. De coachee/cliënt dient deze factuur binnen twee weken te voldoen. 5.2. Afmeldingen voor individuele sessies/afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor overeengekomen datum en tijd te geschieden met opgave van reden. Indien de afmelding geschiedt binnen deze 48 uur, of de coachee/cliënt/opdrachtgever niet verschijnt (‘no show’), dan wordt de sessie volledig gerekend en ontvangt de coachee/cliënt/opdrachtgever daarvan alsnog een factuur. Indien wordt afgezegd binnen een week tot 48 uur voor aanvang van de sessie, wordt 10% van de sessie gerekend. 5.3. De deelnemer aan een workshop/lezing/cursus ontvangt voorafgaand aan de geplande datum een factuur. Wanneer deze factuur is voldaan, is deelname door deelnemer definitief. 5.4. Wanneer Saskia van Dongen Haptonomie de lezing/workshop/cursus/e.d. annuleert, ontvangt de opdrachtgever de eventueel reeds betaalde vergoeding terug. 5.5. Voor opdrachten, lezingen, workshops en cursussen buiten Amsterdam brengt Saskia van Dongen Haptonomie reiskosten in rekening, te weten €0.21 per kilometer of de daadwerkelijke kosten voor openbaar vervoer plus de berekende reistijd volgens Google Maps maal uurtarief. 5.6 De opdrachtgever ontvangt na een begeleidingstraject uiterlijk twee weken na de afspraak een gespecificeerde factuur van Saskia van Dongen Haptonomie. De opdrachtgever dient deze factuur binnen vier weken te voldoen. 5.7. Wanneer de coachee/cliënt/opdrachtgever niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van coachee/cliënt of opdrachtgever.
 6. Verslaglegging en inzage 6.1. Saskia van Dongen van Saskia van Dongen Haptonomie legt summier verslag van elke individuele sessie. Deze is op locatie toegankelijk voor betreffende coachee/cliënt. 6.2. Wanneer een coachee/cliënt op kosten van zijn/haar werkgever in behandeling komt bij Saskia van Dongen Haptonomie, overlegt Saskia van Dongen een verslag aan de werkgever, alleen dan wanneer de betreffende coachee/cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. 6.3. Bij aanvang tekent de coachee/cliënt een overeenkomst met Saskia van Dongen Haptonomie. Hierin tekent de coachee/cliënt om wel of geen toestemming te geven om het verslag ter inzage voor te leggen andere behandelaars (zoals de huisarts), opdrachtgevers, instanties, e.d.
 7. Huisregels. 7.1. Na het eerste kennismakingsgesprek ontvangt de coachee/cliënt de huisregels van Saskia van Dongen Haptonomie. 7.2. Er mag uitsluitend worden geparkeerd voor het hoge houten hek van de praktijkruimte, dit is eigen terrein. 7.3. Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten oefeningen. Voor de haptonomische aanraakoefeningen wordt de coachee/cliënt verzocht om in ondergoed op de behandeltafel plaats te nemen.
 8. Klachten en aansprakelijkheid 8.1 Saskia van Dongen Haptonomie is niet aansprakelijk voor schade bij de coachee/cliënt/deelnemer die voortvloeit uit een reeds voor aanvang van de dienstverlening bij de coachee/cliënt/deelnemer aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. 8.2 Saskia van Dongen Haptonomie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de coachee/cliënt/deelnemer zelf een risico heeft genomen waarmee deze zichzelf logischerwijs schade had kunnen berokkenen. 8.3. Saskia van Dongen Haptonomie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Saskia van Dongen Haptonomie is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens (zie ook 4.1). 8.4 Saskia van Dongen Haptonomie is niet aansprakelijk voor schade door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop, cursus of lezing. 8.5. Bij een conflict, onvrede of vermeende onterechte behandeling dient de coachee/cliënt/opdrachtgever dit in eerste instantie in goed overleg met Saskia van Dongen Haptonomie op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). In dit geval zal volgens de vastgelegde procedure de klacht worden afgehandeld. Zie hiervoor de website van de VVH. 8.6. Indien Saskia van Dongen Haptonomie wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Saskia van Dongen Haptonomie aanspraak geeft en uitkeert. Deze verzekering is afgesloten bij Financieel Adviesbureau Roél in Baarn.
 9. Vrijwaring en vindplaats 9.1. Derden kunnen aan de dienstverlening van Saskia van Dongen Haptonomie geen rechten ontlenen. 9.2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

Klantervaringen

Afspraak maken

Wil je een afspraak maken,
bel dan 06-22852358
of vul het contactformulier in.
Dan mail of bel ik je terug.

Wat voelen je zegt